Om Rønne Svømmehal

OM RØNNE

SVØMMEHAL

OM RØNNE SVØMMEHAL


Rønne Svømmehal er en selvejende institution med kommunalt tilskud. 

Vi er en svømmehal der er dybt forankret i det Bornholmske foreningsliv og derudover er vi også svømmehal for den største del af skolerne på Bornholm. Derfor har vi varierende åbningstider for offentligheden. 

Adresse


Rønne Svømmehal

Højvangen 1

3700 Rønne


Email


info@ronnesvommehal.dk


Telefon


21 56 11 95

Åbningstider


Vores åbningstider varierer i forhold til skolernes ferieperioder samt helligdage. Hold altid øje med vores hjemmeside eller Google, så du ikke går forgæves. 

Daglig leder


Samantha Högstedt Terry 

Assisterende leder

Gitte Sveigaard

 
 
 
 

BESTYRELSEN FOR RØNNE SVØMMEHAL

Carsten Clemmensen, Bestyrelsesformand

30 18 17 58, carstenclemmensen69@gmail.com

              

Ole Dreyer, Næstformand

30 18 19 40, ole.dreyer@dgi.dk


Christina Mørup Sørensen

61 71 57 67, cms@c.dk


Martin Tranberg

24 34 17 30, martin.tranberg73@yahoo.com


Christian Thøgersen

20 64 70 53, cogv-thoegersen@mail.tele.dk


Samantha Högstedt Terry, daglig leder af Rønne Svømmehal

21 56 11 95, info@ronnesvommehal.dk


Gitte Sveigaard, medarbejderrepræsentant

21 56 11 95, info@ronnesvommehal.dk

KONTAKT OS

VEDTÆGTER FOR RØNNE SVØMMEHAL


Vedtægter for den selvejende institution
RØNNE SVØMMEHAL

 

§ 1.

NAVN:

  Institutionens navn er RØNNE SVØMMEHAL, og dens hjemsted er Rønne.

   

   § 2.

   FORMÅL:

   Institutionens formål er at opføre og drive en svømmehal i Rønne til fremme af svømning og livredning på Bornholm. Anlægget skal være til rådighed for svømmeundervisning, konkurrencesport, genoptræning af handicappede m.m., for såvel skoler, foreninger som enkeltpersoner.
   Anlægget skal endvidere tjene som velfærdsforanstaltninger for værnepligtige og øens befolkning i øvrigt.

    

    § 3.

    KAPITAL:

    RØNNE SVØMMEHAL er en selvejende institution, og dens formue, der tilvejebringes ved indsamlinger og gaver, skal i forbindelse med optagelse af lån, anbringes i institutionens hal med grund, inventar og driftsmidler.

     

     § 4.

     LEDELSE:

     Institutionen RØNNE SVØMMEHAL ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse.


      § 5.

      REPRÆSENTANTSKABET:


      Stk. 1.

      Medlemmer af repræsentantskabet er de foreninger, skoler og institutioner, der har fået tildelt faste tider i svømmehallen hen over perioden 1/8 til 30/4 forud for repræsentantskabsmødet.

       

      Stk. 2.

      Hver forening, skole og institution kan udpege én deltager til repræsentantskabet. Det står foreninger, skoler og institutioner frit for at vælge deres repræsentant.

       

      Danske Handicaporganisationer, Ældrerådet og ÆldreSagen har én fast plads hver. Herudover vælges der blandt de brugere, der benytter Rønne Svømmehal i offentlig badetid op til 10 personer til repræsentantskabet.

       

      Interesserede skal, efter opslag i svømmehallen, melde sig senest 1. februar til svømmehallens daglige leder.

      Melder der sig flere end 10 personer til disse poster, vil der blive afholdt skriftlig afstemning blandt de tilmeldte. Stemmeberettiget er alle besøgende i offentlig badetid.

      Valget skal være afsluttet senest 30 dage inden repræsentantskabsmødet. Bestyrelsens medlemmer er samtidig medlemmer af repræsentantskabet.

       

      Leder af svømmehallen er født medlem af repræsentantskabet.

       

      Blandt svømmehallens personale vælges et medlem til repræsentantskabet

       

      Stk. 3.

      Repræsentantskabet vælger i lige år formand for en 2-årig periode. Repræsentantskabets formand er samtidig formand for bestyrelsen.

       

      Herudover vælger repræsentantskabet yderligere fire medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode med én person i lige år og tre personer i ulige år.

       

      Stk. 4.

      Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og i øvrigt, når bestyrelsen eller mindst ¼ af repræsentantskabet eller Bornholms Regionskommune finder det nødvendigt.

       

      Stk. 5.

      Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet vedtages med simpelt flertal, jfr. dog § 9.

       

      Stk. 6.

      Repræsentantskabsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel via svømmehallens hjemmeside samt ved e-mail til de medlemmer af repræsentantskabet, der har meddelt deres e-mailadresse til bestyrelsen. Den fuldstændige dagsorden samt de indkomne forslag og det reviderede regnskab skal være repræsentanterne i hænde senest 1 uge før repræsentantskabsmødet.
      Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 15. marts.

       

      Stk. 7.

      Dagsorden for repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde:

       

      1. Valg af dirigent.
      2. Godkendelse af medlemmer iht. vedtægternes § 5, Stk. 2
      3. Formandens/bestyrelsens beretning.
      4. Regnskab for det forløbne år.
      5. Indkomne forslag.
      6. Valg af formand (lige år).
      7. Valg af bestyrelse.
      8. Valg af suppleant. 

       

      Bestyrelsen udfærdiger referat fra repræsentantskabsmødet. Referatet udsendes til alle medlemmer af repræsentantskabet senest 30 dage fra mødets afholdelse, sammen med navneliste over repræsentantskabets sammensætning.

       

       § 6.

       BESTYRELSE:

       Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer samt en suppleant:

        

       Formand for repræsentantskabet er samtidig formand for bestyrelsen.

       Yderligere fire medlemmer vælges for en 2-årig periode med én i lige år og tre i ulige år.

        

       Der vælges en suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode. Suppleanten har ikke stemmeret.

        

       Svømmehallens leder samt den medarbejdervalgte repræsentant til repræsentantskabet er begge fødte medlemmer af bestyrelsen uden stemmeret.

        

       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberretigede medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


       Svømmehallens leder udfærdiger referat, der udsendes som e-mail til bestyrelsen.


       Referat fra bestyrelsesmøder er tilgængeligt for medlemmer af repræsentantskabet ved henvendelse til svømmehallens leder.

        

        § 7.

        ADMINISTRATION:

        Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forbindelse med ét bestyrelsesmedlem. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver dog repræsentantskabets godkendelse.

         

        Stk. 1.

        Svømmehallens leder varetager den daglige ledelse af Rønne svømmehal og er ansvarlig for drift af virksomheden over for bestyrelsen.

        Daglig leder drager omsorg for, at benyttelsen af svømmehallen sker med bedst muligt hensyn til de deri interesserede.

        Ved beslutninger ud over daglig drift skal bestyrelsen inddrages.

         

        Stk. 2.

        Bestyrelsen affatter direktiver for svømmehallens daglige drift og benyttelse og fastsætter billetpriser m.m.

         

        Stk. 3.

        Svømmehallen kan af bestyrelsen med repræsentantskabets og Bornholms Regionskommunes godkendelse bortforpagtes helt eller delvis, men kun til brug inden for institutionens formål.

         

        Stk. 4.

        Institutionens kontante midler skal, bortset fra den kontante kassebeholdning, indsættes på institutionens driftskonto i bank.

         

        § 8.

        REGNSKAB:

         

        Stk. 1.

        Regnskabsåret er kalenderåret.

         

        Stk. 2.

        Driftsregnskab og status, skal udarbejdes af en statsautoriseret/registreret revisor, og inden 1. juni indsendes til godkendelse af Bornholms Regionskommune. Det kommende års budget, skal indsendes til Bornholms Regionskommune efter aftale.

         

         § 9.

         VEDTÆGTSÆNDRINGER:

         Til beslutninger om ændringer i vedtægterne kræves, at mindst ⅔ af repræsentantskabets medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget dog er vedtaget med ⅔ af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen snarest muligt og senest en måned efter indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med ⅔ af de afgivne stemmer, uden hensyn til de fremmødtes antal. Ændringer af institutionens formål, samt likvidation kan dog aldrig vedtages uden godkendelse af Bornholms Regionskommune.

          

          § 10.

          LIKVIDATION:

           

          Stk. 1.

          Til beslutning om likvidation af institutionen kræves, at mindst ⅔ af repræsentantskabets medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget dog er vedtaget med ⅔ af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen snarest muligt og senest en måned efter indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med ⅔ af de afgivne stemmer, uden hensyn til de fremmødtes antal.

           

          Stk. 2.

          Et ved institutionens likvidation eventuelt fremkommet overskud overlades til Bornholms Regionskommune, der er pligtig at anvende midlerne til etablering eller udvidelse af sportsanlæg til ungdommen på Bornholm.

           

          § 11.

          FORMÅLSÆNDRING

          Ændringer af institutionens formål, samt likvidation kan dog aldrig vedtages uden godkendelse af Bornholms Regionskommune.

           

           

          Godkendt af repræsentantskabet den 23. april 2024.