Om Rønne Svømmehal

OM RØNNE

SVØMMEHAL

OM RØNNE SVØMMEHAL


Rønne Svømmehal er en selvejende institution med kommunalt tilskud. 

Vi er en svømmehal der er dybt forankret i det Bornholmske foreningsliv og derudover er vi også svømmehal for den største del af skolerne på Bornholm. Derfor har vi varierende åbningstider for offentligheden. 

Adresse


Rønne Svømmehal

Højvangen 1

3700 Rønne


Email


info@ronnesvommehal.dk


Telefon


21 56 11 95

Åbningstider


Vores åbningstider varierer i forhold til skolernes ferieperioder samt helligdage. Hold altid øje med vores hjemmeside eller Google, så du ikke går forgæves. 

Daglig leder


Samantha Högstedt Terry 

Assisterende leder

Gitte Sveigaard

 
 
 
 

BESTYRELSEN FOR RØNNE SVØMMEHAL

Carsten Clemmensen, Bestyrelsesformand

30 18 17 58, carstenclemmensen69@gmail.com

              

Christina Mørup Sørensen, Næstformand

61 71 57 67, cms@c.dk


Ole Dreyer, DGI repræsentant

30 18 19 40, ole.dreyer@dgi.dk


Martin Tranberg, Klub- og foreningsrepræsentant

24 34 17 30, martin@bornsvoem.dk


Christian Thøgersen, repræsentant for handicapområder

20 64 70 53, cogv-thoegersen@mail.tele.dk


Samantha Högstedt Terry, daglig leder af Rønne Svømmehal

21 56 11 95, info@ronnesvommehal.dk

KONTAKT OS

VEDTÆGTER FOR RØNNE SVØMMEHAL


Vedtægter for den selvejende institution
RØNNE SVØMMEHAL


§ 1. 

NAVN:

Institutionens navn er RØNNE SVØMMEHAL, og dens hjemsted er Rønne.


§ 2.

FORMÅL: 

Institutionens formål er at opføre og drive en svømmehal i Rønne til fremme af svømning og livredning på Bornholm. Anlægget skal være til rådighed for svømmeundervisning, konkurrencesport, genoptræning af handicappede m.m., for såvel skoler, foreninger som enkeltpersoner.
Anlægget skal endvidere tjene som velfærdsforanstaltninger for værnepligtige og øens befolkning i øvrigt.


§ 3.

KAPITAL:

RØNNE SVØMMEHAL er en selvejende institution, og dens formue, der tilvejebringes ved indsamlinger og gaver, skal i forbindelse med optagelse af lån, anbringes i institutionens hal med grund, inventar og driftsmidler.


§ 4.

LEDELSE: 

Institutionen RØNNE SVØMMEHAL ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse.


§ 5.

REPRÆSENTANTSKABET:


Stk. 1.

Repræsentantskabet består af indtil 40 medlemmer.


Stk. 2.

27 medlemmer af repræsentantskabet udpeges af følgende organisationer m.v. således:

 

10 medlemmer udpeges af Bornholms Idrætsråd.
3 medlemmer udpeges af Regionskommunens skoler, heraf udpeges det ene medlem til bestyrelsen.

1 medlem udpeges af Campus Bornholm

1 medlem udpeges af øvrige undervisningsinstitutioner.
1 medlem udpeges af de private skoler på Bornholm.
1 medlem udpeges af Almegårds Kaserne.

1 medlem udpeges af Rønne Handelsstandsforening.

1 medlem udpeges af D.G.I.
2 medlemmer udpeges af Danske Handicaporganisationer, DH-Bornholm afdeling.

1 medlem udpeges af Ældrerådet.

1 medlem udpeges af Ældresagen.

1 medlem udpeges af Horesta.

1 medlem udpeges af Bornholms Erhvervsråd.

2 medlemmer, daglige ledere af Rønne Svømmehal.


Daglige ledere af svømmehallen er fødte medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsen.


Det står organisationerne frit for at skifte deres repræsentanter, uanset tid på året, så længe bestyrelsen adviseres om skiftet.

Til Repræsentantskabsmødet kan organisationerne lade sig repræsentere af en udpeget suppleant. 

 

Stk. 3.

De øvrige 13 medlemmer kræver repræsentantskabets godkendelse. For at sidde i repræsentantskabet skal man have interesse i Rønne Svømmehal og være bosiddende på Bornholm.

  • 5 stk. 3 medlemmer kan udskiftes i løbet af året forudsat det godkendes i bestyrelsen. Ved indkaldelse til Repræsentantskabsmødet, er det de repræsentanter der er registreret på indkaldelsesdatoen, der er repræsentanter indtil gennemførelsen af repræsentantskabsmødet.

Manglende deltagelse i de sidste 2 års ordinære repræsentantskabsmøder medfører automatisk, at vedkommende medlem udtræder af repræsentantskabet, medmindre der foreligger afbud.

Øvrige medlemmer kræver repræsentantskabets godkendelse. For at sidde i repræsentantskabet skal man have interesse i Rønne Svømmehal og være bosiddende på Bornholm.

 

Stk. 4.

Medlemmer af repræsentantskabet, der er optaget i henhold til stk. 3 skal godkendes hvert år.

 

Stk. 5.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned og i øvrigt, når bestyrelsen eller mindst ¼ af repræsentantskabet, eller Bornholms Regionskommune finder det fornødent.

 

Stk. 6.

Bestyrelsens formand, der samtidig er formand for repræsentantskabet, vælges for 2 år (lige år) af repræsentantskabet.

 

Stk. 7.

Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet vedtages med simpelt flertal, jfr. dog § 9.

 

Stk. 8.

Repræsentantskabsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel via svømmehallens hjemmeside samt ved e-mail til de medlemmer af repræsentantskabet, der har meddelt deres e-mailadresse til bestyrelsen. Den fuldstændige dagsorden samt de indkomne forslag og det reviderede regnskab skal være repræsentanterne i hænde senest 1 uge før repræsentantskabsmødet.
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 15. februar.

 

Stk. 9.

Bestyrelsen udfærdiger referat fra repræsentantskabsmødet. Referatet udsendes til alle medlemmer af repræsentantskabet senest 30 dage fra mødets afholdelse, sammen med navneliste over repræsentantskabets sammensætning.

Dagsorden skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af medlemmer iht. vedtægternes § 5, Stk. 3
3. Formandens/bestyrelsens beretning.
4. Regnskab for det forløbne år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af bestyrelse.
8. Eventuelt.


§ 6.

BESTYRELSE:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Regionskommunens kommunale skoler. Daglig leder af svømmehallen er medlem af bestyrelsen. De af repræsentantskabets valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 1 medlem er på valg i lige år, og 3 medlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Daglig leder deltager i alle bestyrelsesmøder.
Daglig leder udfærdiger referat, der udsendes som e-mail til bestyrelsen.
Referat fra bestyrelsesmøder er tilgængeligt for medlemmer af repræsentantskabet ved henvendelse til daglig leder.


§ 7.

ADMINISTRATION:

 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver dog repræsentantskabets godkendelse.


Stk. 1.

Daglig leder varetager, den daglige ledelse af Rønne svømmehal, og er ansvarlig for drift af virksomheden over for bestyrelsen.

Daglig leder drager omsorg for, at benyttelsen af svømmehallen sker med bedst muligt hensyn til de deri interesserede.

Ved beslutninger ud over daglig drift skal bestyrelsen inddrages.


Stk. 2.

Bestyrelsen affatter direktiver for svømmehallens daglige drift og benyttelse og fastsætter billetpriser m.m.


Stk. 3.

Svømmehallen kan af bestyrelsen med repræsentantskabets og Bornholms Regionskommunes godkendelse bortforpagtes helt eller delvis, men kun til brug inden for institutionens formål.


Stk. 4.

Institutionens kontante midler skal, bortset fra den kontante kassebeholdning, indsættes på institutionens driftskonto i bank.


§ 8.

REGNSKAB:


Stk. 1.

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Stk. 2.

Driftsregnskab og status, skal udarbejdes af en statsautoriseret/registreret revisor, og inden 1. april indsendes til godkendelse af Bornholms Regionskommune. Det kommende års budget, skal indsendes til Bornholms Regionskommune efter aftale.


§ 9.

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Til beslutninger om ændringer i vedtægten kræves, at mindst ⅔ af repræsentantskabets medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget dog er vedtaget med ⅔ af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen snarest muligt og senest en måned efter indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med ⅔ af de afgivne stemmer, uden hensyn til de fremmødtes antal. Ændringer af institutionens formål, samt likvidation kan dog aldrig vedtages uden godkendelse af Bornholms Regionskommune.


§ 10.

LIKVIDATION:

 

Stk. 1.

Til beslutning om likvidation af institutionen kræves, at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen snarest muligt og senest en måned efter indkalde til et nyt repræsentant-skabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

Stk. 2.

Et ved institutionens likvidation eventuelt fremkommet overskud overlades til Bornholms Regionskommune, der er pligtig at anvende midlerne til etablering eller udvidelse af sportsanlæg til ungdommen på Bornholm.


§ 11.

FORMÅLSÆNDRING

Ændringer af institutionens formål, samt likvidation kan dog aldrig vedtages uden godkendelse af Bornholms Regionskommune.

 

Godkendt af repræsentantskabet den 9. juli 2020.